In English below

Stoppade fossilgasplaner en viktig seger för klimatrörelsen

Pressmeddelande Göteborg 2019-10-10
För omedelbar publicering

Idag kom beskedet att regeringen avslår företaget Swedegas ansökan om att koppla på en terminal för flytande fossilgas (LNG) i Göteborgs hamn till det västsvenska stamnätet för gas. För gräsrotsorganisationen Fossilgasfällan är beslutet en efterlängtad seger.

Terminalen var tänkt att fungera som en ny importväg för fossilgas in i landet. Fossilgasfällan har sedan 2017 arbetat för att stoppa projektet av flera skäl. Både för dess stora utsläpp av växthusgasen metan samt för att utvinningen ofta sker genom fracking, vilket ger stora negativa konsekvenserna för lokalbefolkning och närmiljö. Beskedet att tillståndet nu uteblir ser de som ett glädjande resultat av flera års motstånd mot projektet.

– Vi har sedan starten organiserat mailkampanjer riktade till politiker, demonstrationer och aktioner. Nyligen genomförde 450 personer en blockad av Energihamnen i Göteborg för att visa sitt motstånd mot terminalen. När människor går ihop kan vi verkligen förändra, säger Moa Tennberg från Fossilgasfällan.

Terminalen ”LNG Göteborg” har spelat en central roll i Swedegas vision om att bygga ny gasinfrastruktur runt om i Sverige. Även globalt expanderar fossilgasindustrin, vilket syns i planerade och pågående infrastrukturprojekt världen över. Fossilgasfällan hoppas nu att de stoppade planerna i Göteborgs hamn ska ge energi till resten av klimatrörelsen i världen, och sända en stark signal till andra länder om att fossilgas inte är vägen att gå. 

– Varken fossilgasexpansionen eller klimatkrisen är isolerad till ett särskilt land. I EU och över hela världen finns planer för fossilgas och genom att vi stoppat det här projektet kan vi bana väg för stoppade planer på andra platser, säger Moa Tennberg. Kampen är internationell – vi vill varken se fossilprojekt i Sverige eller någon annanstans.

Fossilgasfällan har sedan tidigare tagit fram ett manifest som beskriver den framtid de själva vill se.

– Vi vill se en rättvis samhällsomställning. Kampen fortsätter därför inte bara mot fossilindustrin utan också för en grön omställning av jobb, för stärkt asylrätt och för en demokratiserad energiproduktion, avslutar Moa Tennberg.

Fossilgasfällans presskontakter
Frida Björkroth 073-808 70 37
Olivia Linander 073-822 69 06

Foton
Här finns foton från aktionen Folk mot fossilgas i september 2019

Permit denied for Swedish gas terminal – a huge victory for the climate movement 

Press release Gothenburg 2019-10-10
For immediate release

Today the Swedish government announces its decision to reject private company Swedegas’s permit request to connect an LNG terminal in the Port of Gothenburg to the Swedish gas grid. For the local grassroots group Fossilgasfällan (“the fossil gas trap”) the decision is an important victory.

The terminal was planned to function as a new point for import of fossil gas to Sweden. Local group Fossilgasfällan has worked to stop the project since 2017 for several reasons. The considerable emissions of the highly potent greenhouse gas methane is one of them, and that the extraction most often is managed by fracking, which has substantial negative consequences for the local population and environment. Fossilgasfällan sees the permit rejection as much sought after years of hard work to oppose the project.

– We have organised email campaigns aimed at politicians and several demonstrations and actions. A month ago, to show their resistance against the terminal, 450 people blocked off the relevant part of the industrial port of Gothenburg, one of the largest industrial harbours in Northern Europe. When people join together we can truly have an impact, says Moa Tennberg from Fossilgasfällan.

The terminal, called ”LNG Göteborg”, has played a central role in Swedegas’s vision to build new fossil gas infrastructure on several locations in Sweden. There are planned and ongoing infrastructure projects for fossil gas all over the world, which indicates that the industry is expanding globally. Fossilgasfällan now hopes that the news of the rejected project in Gothenburg will fuel climate and anti-fossil gas movements all over the world, and send a strong signal to other nations that fossil gas is a dead end. 

– Neither the fossil gas expansion nor the climate crisis are confined to any particular country. There are plans for fossil gas within the EU and all over the world, and by having this local project rejected we can make way for rejections elsewhere, says Moa Tennberg. The struggle is international – we do not want to see fossil fuel projects neither in Sweden nor anywhere else.

Fossilgasfällan has a manifest which describes the future they wish to see.

– We want to see a fair and just societal transition. The struggle therefore continues, not only against the fossil fuel industry but also for green transition of jobs, for strengthened rights for asylum, and for a democratised energy production, says Moa Tennberg.

###

Press contact for Fossilgasfällan:
Frida Björkroth 073-808 70 37
Olivia Linander 073-822 69 06

Photos from action Folk mot fossilgas against the terminal